АХУ

Повишаване на компютърните умения на незрящите

Обява за компютърни курсове

ОБЯВА

Фондация „Хоризонти” стартира изпълнението на проект „Повишаване на компютърните умения на незрящи”, който се финансира от Агенцията за хората с увреждания.
Основните дейности по проекта са:

няма

няма

няма