ОПАК

Подкрепа за развитие на НПО за хора с увреждания в България

          

Обява

На вниманието на членовете на “Мрежа за организирана гражданска активност – МОГА”!

Обучения за членове на НПО на хора с увреждания

Фондация „Хоризонти” започна организирането на обучения по проект „Подкрепа за развитие на неправителствените организации на хората с увреждания в България”, финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Администр

Учредена е мрежа за сътрудничество между организации за хора с увреждания

Европейски социален фонд - лого

ФОНДАЦИЯ ХОРИЗОНТИ
ПРОЕКТ
ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА НПО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Административен капацитет.

няма

няма