Фондация „Хоризонти“ стартира нов проект с наименование „Активно включване в информационното общество“

EEA_Grants_JPG_4642_1.jpg

Фондация „Хоризонти“ стартира нов проект с наименование „Активно
включване в информационното общество“, който се финансира от Програмата
за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия
механизъм на ЕИП 2009 - 2014 г. Проектът е на стойност 10 931 евро и се отнася
към тематичната област „Изграждане на капацитет“. Той ще се реализира в
рамките на 8 месеца и ще приключи през месец май 2014 г.
Основната цел на проекта е свързана с повишаването на капацитета на
НПО и на благоприятстващата среда за работа на неправителствения
сектор.
Проектът цели подобряване на финансовата и организационна устойчивост на
организацията, повишаване на капацитета на Фондация „Хоризонти“ за
предлагане на електронни услуги и за работа с целевите групи.
Като резултат от проекта се очаква подобрена организационна устойчивост на
Фондацията, разработен уеб базиран каталог на дигиталната библиотека и
достъпност на научното съдържание чрез интернет, обновен достъпен сайт,
включване на обучени по проекта доброволци в дейността на организацията.
Проектът е насочен към хората със зрителни увреждания в България,
(предимно младежи, студенти и интелектуалци) които са целева група на
Фондацията. Преки участници са привлечените доброволци, работещите за
организацията и потребителите на усъвършенстваните чрез изпълнението на
проекта електронни услуги.
Текуща информация за изпълнението на дейностите по проекта ще можете да
намирате
тук
Пълна информация за Програмата ще намерите на - www.ngogrants.bg.
За връзка с екипа
Имейл: horizontifoundation@gmail.com
Телефони: 0898 430 799 , 0896 895 988

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“