Обява: Пето СОУ "Христо Ботев" гр. Монтана обявява конкурс за трима обучители по информационни технологии

ПРОЕКТ BG051PO001-160
За Едно Достъпно Неограничено Образование(ЗаЕДНО)
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Пето СОУ "Христо Ботев" гр. Монтана обявява конкурс за трима обучители по информационни технологии- профил обучение на лица със зрителни увреждания.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
- да имат висше образование най-малко степен бакалавър;
- квалификация и опит в преподаването на компютърни технологии на незрящи.
Добро познаване на:
1. Операционна система Windows;
2. Screen reader Jaws;
3. Възможностите на речеви синтезатор на български език Speechlab.
4. Продуктите от офис пакета и най-вече Word, Excel и Power Point.
5. Интернет, основни принципи на сърфирането, Internet Explorer, Mozila.
6. Работа с търсачки - Google, Skip електронна поща
7. Адаптирането на екрана към изискванията на зрително затруднените потребители.

Преподавателите трябва да притежават добри комуникативни умения.

От кандидатите се изисква да се представят следните документи:
1. Автобиография.
2. Мотивационно писмо.
3. Документи за придобита образователна степен.
4. Документи, удостоверяващи равнище на компетентност в областта на информационните технологии за незрящи.
5. Документи, удостоверяващи придобит практически опит в преподаването на информационни технологии на лица със зрителни увреждания.

Документи се подават на адрес: Пето СОУ, гр. Монтана 3400, ул. "Димитър Подвързачов" No 1 и на e-mail: peto_sou.montana@abv.bg

Краен срок за подаване на документите: 19 март 2012г.