Прессъобщение по проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

На 11 март 2011год., в гр. София започват тридневни обучения на социални асистенти и домашни помощници. Обученията се организират от фондация „Хоризонти” по проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания”, BG051PO001-5.2.07-0276-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Обученията ще се проведат в хотел „Плиска”, зала 2 и хотел „Рила”, зала1 до 13 март 2011г. включително.
Проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания” е насочен към повишаване на възможностите за социално включване и независим живот на 40 лица със зрителни увреждания, които живеят в гр. София, които ще получават помощ в ежедневието си, за активно включване на пазара на труда, при контакти с публични институции, както и при организиране на своботното време.