Конкурс за семеен консултант по проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

Във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, фондация “Хоризонти” обявява конкурс по документи и събеседване за семеен консултант.

Изисквания за длъжността: висше образование по психология, опит по специалността, компютърни умения, умения за работа в екип

Основни задължения: да дава компетентна психологическа консултация по поставени от потребителите въпроси относно проблемите в семейството, породени от увреждането; да консултира (вкл. и в лични срещи и разговори) семейството и близките приятели на потребителите за решаване на възникнал или евентуален проблем; периодично да провежда разговори с потребителите и членовете на техните семейства за откриване и предотвратяване на потенциални проблеми; активно да консултира и съдейства на потребителите и членовете на техните семейства за предприемане на конкретни действия за повишаване на самостоятелността и независимостта им вкл. чрез заетост, образование и др.; в определени от работодателя часове да е на разположение по скайп и по телефон на всички потребители за даване на консултации по текущо възникнали въпроси и затруднения; да публикува на сайта отговори на често срещани въпроси и проблеми; да планира и отчита работата си със всеки потребител по указания от работодателя начин.

Условия: 12 месеца, 4 часа дневно, договор

Необходими документи: автобиография, мотивационно писмо, концепция за предоставяне на консултациите.

Срок за подаване на документи за позицията: до 24 февруари 2011 год. по електронна поща: horizontifoundation@gmail.com
Повече информация за проекта: horizonti.bg