Конкурс за консултанти по мобилност и ориентиране по проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

Във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, фондация “Хоризонти” обявява конкурс по документи и събеседване за двама консултанти по мобилност и ориентиране – 2

Изисквания за длъжността: висше образование в областта на социално ориентирани специалности, специалност „Педагогика за зрително затруднените деца” и др., опит по специалността, компютърни умения, умения за работа в екип.

Основни отговорности: Обучение на потребители да боравят с различни техники с бял бастун - в открити и затворени пространства, в градски транспорт; Обучение на потребители на избрани от тях маршрути с определена начална и крайна точки; Обучение и съдействие на потребителите при посещения на важни за тях публични места; Наименоване и нанасяне чрез специална програма на мобилен телефон на важни точки от разучаваните с потребителите маршрут; качване на пълните маршрути на сайт, по посочен от работодателя начин, за да могат тези маршрути да се ползват и от други потребители; Онагледяване на разучаваните маршрути и публични места чрез релефни карти;

Условия: 12 месеца, договор

Срок за подаване на документи за позицията: до 15 февруари 2011 год.

Документите се подават по електронна поща: horizontifoundation@gmail.com
Повече информация за проекта можете да намерите на адрес: www.horizonti.bg