Започна приемането на заявления по Проект "Специализирани социални услуги за хора със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

Фондация „Хоризонти” обявява, че започна приемането на заявления за предоставяне на социални услуги във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Могат да кандидатстват лица със зрителни увреждания, които биха желали да получават безплатно следните услуги – помощ за мобилност и ориентиране, юридически консултации, психологически консултации, семейно консултиране, групови посещения на културни събития, туристически обекти и др., консултации при използване на компютри и специализирани програми за незрящи.
Заявления за предоставяне на услугите се приемат във фондация „Хоризонти” всеки ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. Необходими документи при кандидатстване – копие на ЕР ТЕЛК и лична карта. Повече информация за услугите и за проекта на адрес: www.horizonti.bg или на телефон: 962–55-25.
Проектът се изпълнява в партньорство с Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928”.