Конкурс за социални асистенти/домашни помощници по проект Соц.асистенти и дом.помощници в помощ на лица със зрителни увреждания

Untitled-2_1.jpg

Във връзка с изпълнението на проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.07-0276-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, фондация “Хоризонти” обявява конкурс по документи и събеседване за следните длъжности:

1. Социални асистенти – 10

Изисквания за длъжността: физически и психически здрави, умения за работа с хора.

Основни задължения: подпомагат хора със зрителни увреждания в организиране и осъществяване на ежедневна дейност, включително помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; съдействат за ефективната социална интеграция на потребителя, грижат се за здравето и безопасността на потребителя.

Документи: автобиография, мотивационно писмо, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, документ за преминат курс за социален асистент/домашен помощник (ако има).

Условия: 8/4 часов работен ден, 12 месеца, трудов договор

2. Домашни помощници - 10

Изисквания за длъжността: физически и психически здрави, умения за работа с хора

Основни задължения: подпомагат хора със зрителни увреждания в извършване на ежедневни дейности – доставяне или приготвяне на храна, пазаруване, хигиенизиране на жилищни помещения, помощ при поддържане на лична хигиена и др.

Документи: автобиография, мотивационно писмо, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, документ за преминат курс за домашен помощник (ако има)

Условия: 8/4 часов работен ден, 12 месеца, трудов договор

Срок за подаване на документи: до 04 февруари 2011 год.

Документите се подават на адрес: гр. София, кв. „Студентски град”, бл.55 Г, ет.6 (читалня) 9:00 ч. до 17:30 ч.

Повече информация за проекта на адрес: www.horizonti.bg или на телефон: 962 55 25