Проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

От 01.01. 2011 год. фондация „Хоризонти” започна изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” по Договор No BG051PO001-5.2.06-0231-С-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 14 месеца и е на стойност 204 202,70 лв. Общата цел на проекта е да предоставя социални услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване на хора със зрителни увреждания чрез прилагане на иновативни подходи. Специфичните цели са: да се повиши мобилността и ориентирането на хора със зрителни увреждания; да се окаже чрез интернет и подходящи софтуерни продукти съдействие при преодоляване на ежедневни битови затруднения в дома на хора със зрителни увреждания; да се повишат възможностите за електронно включване чрез оказване на съдействие за работа с говорещи програми; повишаване на социално-правната култура на хора със зрителни увреждания и техните близки чрез психологическо, правно и семейно консултиране; преодоляване на последиците от застоелия начин на живот чрез организиране на групови мероприятия; и повишаване на информираността на обществото за целевата група. Целева група по проекта са 50 незрящи лица, живеещи на територията на гр. София. Предвижда се по проекта да се предлагат специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания, да се изгради и поддържа сайт за управление на предлаганите услуги, да се издава месечен аудио бюлетин, и да се създаде и публикува методика за организиране и управление на специализираните социални услуги.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация“Хоризонти” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.