Проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания

Untitled-2.jpg

От 03.01. 2011 год. фондация „Хоризонти” започна изпълнението на проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания” съгласно Договор No BG051PO001-5.2.07-0276-C-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 14 месеца и е на обща стойност 157 357, 80 лв. Общата цел на проекта е да се повишат възможностите за социално включване и независим живот на хора със зрителни увреждания в гр. София чрез предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”. Специфичните цели на проекта са: помощ и съдействие в процеса на активно включване на пазара на труда на хора със зрителни увреждания; асистиране в процеса на обучението, квалификацията, развитието и самообразованието на зрително затруднени млади хора и студенти; асистиране при реализиране на социални контакти и контакти с публични институции, както и при организиране на свободното време и ежедневните битови дейности на зрително затруднени лица. Целевата група по проекта е 40 лица със зрителни увреждания на територията на гр. София, и включва младежи и студенти, работещи и активно търсещи работа до 40 год., и възрастни, самотно живеещи хора със зрителни увреждания, семейства, в които има повече от един човек със зрително увреждане.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация “Хоризонти” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.”