Новини от Фондация "Хоризонти"

Фондация „Хоризонти“ набира доброволци

Фондация „Хоризонти“ набира доброволци за участие в проекта на фондацията „Активно включване в информационното общество», изпълняван по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Вижте резюме на проекта тук http://horizonti.bg/node/3941 Повече за програмата можете да научите на http://ngogrants.bg Една от дейностите предвижда обучение на минимум четирима доброволци, които ще придобият компетентност по специализирани дигитални умения. Обучението се финансира от програмата и е напълно безплатно за доброволците. Ще включва работа с интернет платформи и електронен каталог, програми за обработка и редактиране на текстове и други интересни неща. От участниците в обучението очакваме дългосрочно сътрудничество и помощ при обработка на електронни книги (научна и учебна литература) за изграждане на електронна библиотека за незрящи. До момента имаме сканирани над 1000 заглавия, които могат да бъдат обработени и включени в изграждания по проекта Уеб базиран каталог. Силно се надяваме, че хората, които се стремят към знания, обичат книгите, имат потребност да помагат, (и не на последно място) притежават добри компютърни умения ще се свържат с нас! Благодарим на всички, които до момента предложиха своята подкрепа? Връзка с екипа: Телефони: 0896 895 988, 0898 622 338 Имейл: horizontifoundatio@gmail.com „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“
EEA_Grants_JPG_4642_1_3.jpg
AttachmentSize
CV.doc80.5 KB

Състоя се пресконференция по проект „Активно включване в информационното общество“

snimka

На 28 октомври 2013 г. се състоя пресконференция по повод проектът на фондация „Хоризонти“ „Активно включване в информационното общество“, който се осъществява благодарение на безвъзмездната финансова помощ на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
На събитието присъстваха над 20 души, представители на специализирани медии и организации на хората със зрителни увреждания, експерти в областта на технологиите за незрящи, младежи от целевата група.
Бяха изнесени две презентации: общо представяне на фондация „Хоризонти“, и презентация на проект „Активно включване в информационното общество“. Подробно и изчерпателно бяха представени дейностите и очакваните резултати, възможностите за включване и участие на целевата група на Фондация „Хоризонти“ в различните етапи на проекта.
Предстои и публикуване на аудиозапис, с извадка от въпросите и дискусиите, които възникнаха, и които обхванаха няколко основни теми: „Що е доброволчеството и има ли то почва у нас?“; „На какво миришат рисковете при реализиране на проект?“; „Как споделят електронни ресурси помежду си хора и организации? ; „Какви са жизнените цикли на малките НПО?“.

Най-сърдечни благодарности на всички, които уважиха нашето събитие!

Снимки от събитието можете да разгледате тук.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

Фондация „Хоризонти“ стартира нов проект с наименование „Активно включване в информационното общество“

EEA_Grants_JPG_4642_1.jpg

Фондация „Хоризонти“ стартира нов проект с наименование „Активно
включване в информационното общество“, който се финансира от Програмата
за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия
механизъм на ЕИП 2009 - 2014 г. Проектът е на стойност 10 931 евро и се отнася
към тематичната област „Изграждане на капацитет“. Той ще се реализира в
рамките на 8 месеца и ще приключи през месец май 2014 г.
Основната цел на проекта е свързана с повишаването на капацитета на
НПО и на благоприятстващата среда за работа на неправителствения
сектор.
Проектът цели подобряване на финансовата и организационна устойчивост на
организацията, повишаване на капацитета на Фондация „Хоризонти“ за
предлагане на електронни услуги и за работа с целевите групи.
Като резултат от проекта се очаква подобрена организационна устойчивост на
Фондацията, разработен уеб базиран каталог на дигиталната библиотека и
достъпност на научното съдържание чрез интернет, обновен достъпен сайт,
включване на обучени по проекта доброволци в дейността на организацията.
Проектът е насочен към хората със зрителни увреждания в България,
(предимно младежи, студенти и интелектуалци) които са целева група на
Фондацията. Преки участници са привлечените доброволци, работещите за
организацията и потребителите на усъвършенстваните чрез изпълнението на
проекта електронни услуги.
Текуща информация за изпълнението на дейностите по проекта ще можете да
намирате
тук
Пълна информация за Програмата ще намерите на - www.ngogrants.bg.
За връзка с екипа
Имейл: horizontifoundation@gmail.com
Телефони: 0898 430 799 , 0896 895 988

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

Фондация "Хоризонти" предлага социални услуги на хора със зрителни увреждания

Фондация „Хоризонти” предлага на хора със зрителни увреждания от град София, следните дейности:
- сканиране на книги;
- изучаване на английски език;
-придружаване при пазаруване, посещение на административни служби, кино, театър, разходки, екскурзии;
-четене на книги, вестници или списания.
Повече от услугите ще се извършват от доброволци.
Моля при желание да ползвате някоя от услугите, се свържете с нас на имейл:
horizontifoundation@gmail.com
skype:horizonti_foundation
Телефон:02/962-55-25

Общо събрание на настоятелите

Управителният съвет на фондация „Хоризонти” свиква Общо събрание на настоятелите на 5 юли 2012год. от 16:30 часа. Събранието ще се проведе в салона на Читалище „Луи Брайл 1928” на адрес: гр.София, пл.”Славейков” No1Б.

Обява по проект "За Едно Достъпно Неограничено Образование (ЗаЕДНО)

OBIAVA-IT-Horizon.jpg

Пето СОУ "Христо Ботев" гр.Монтана обявява конкурс за трима обучители по информационни технологии - профил обучение на лица със зрителни увреждания

Телефонна повреда в района на Студентски град

До 6 юни 2011 г. няма да можете да се свързвате с нас на стационарен телефон 962 55 25, поради повреда на телефонните линии в района на 55 блок в Студентски град.

Проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

От 01.01. 2011 год. фондация „Хоризонти” започна изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” по Договор No BG051PO001-5.2.06-0231-С-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 14 месеца и е на стойност 204 202,70 лв. Общата цел на проекта е да предоставя социални услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване на хора със зрителни увреждания чрез прилагане на иновативни подходи. Специфичните цели са: да се повиши мобилността и ориентирането на хора със зрителни увреждания; да се окаже чрез интернет и подходящи софтуерни продукти съдействие при преодоляване на ежедневни битови затруднения в дома на хора със зрителни увреждания; да се повишат възможностите за електронно включване чрез оказване на съдействие за работа с говорещи програми; повишаване на социално-правната култура на хора със зрителни увреждания и техните близки чрез психологическо, правно и семейно консултиране; преодоляване на последиците от застоелия начин на живот чрез организиране на групови мероприятия; и повишаване на информираността на обществото за целевата група. Целева група по проекта са 50 незрящи лица, живеещи на територията на гр. София. Предвижда се по проекта да се предлагат специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания, да се изгради и поддържа сайт за управление на предлаганите услуги, да се издава месечен аудио бюлетин, и да се създаде и публикува методика за организиране и управление на специализираните социални услуги.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация“Хоризонти” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

ЗАПОЧВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.КАК?

Здравейте всички вие, участници в проект Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания!
Искаме да ви съобщим , че вече можете да се възползвате от помощта на нашите консултанти и асистенти.Всички от вас, които са подали заявление за участие, участвали са в изготвянето на социална анкета и са сключили съответния договор за предоставянето на услуги с Фондацията могат да го направят ето как:
ако желаете да се свържете с
виртуалните ни асистенти, можете да го
направите на скайп horizonti_virtual или тел.0899 36 32 93; 0877 663
329;
с нашите компютърни консултанти на скайп horizonti_itkonsult1;
horizonti_itkonsult2 или на
тел.0898 56 91 92; 0899 88 44 54;
с нашия юридически консултант на скайп horizonti_pravo или тел.0895-44-36-19;
с психолог на
скайп horizonti_psiholog;
със семеен консултант на скайп horizonti_semeinokonsultirane

Ако желаете да проведете индивидуална среща със семейният ни
консултант,психолог или консултант по
мобилност , моля да дадете своите заявки на тел.02 962 55 25 или на
моб.телефони 0895 44 36 44, 0893 49 15 30 (в групата), а също така и
на скайп-horizonti_meropriatia и horizonti_supervaiser

За груповите мероприятия ще бъдете уведомени, за местата и времето на
тяхното провеждане, така че да можете да дадете предпочитанията
си.
Пишете ни или ни се обадете!

AttachmentSize
pravilnik za vutreshnia red.doc112 KB

Прессъобщение по проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

На 11 март 2011год., в гр. София започват тридневни обучения на социални асистенти и домашни помощници. Обученията се организират от фондация „Хоризонти” по проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания”, BG051PO001-5.2.07-0276-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Обученията ще се проведат в хотел „Плиска”, зала 2 и хотел „Рила”, зала1 до 13 март 2011г. включително.
Проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания” е насочен към повишаване на възможностите за социално включване и независим живот на 40 лица със зрителни увреждания, които живеят в гр. София, които ще получават помощ в ежедневието си, за активно включване на пазара на труда, при контакти с публични институции, както и при организиране на своботното време.

Конкурс за семеен консултант по проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

Във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, фондация “Хоризонти” обявява конкурс по документи и събеседване за семеен консултант.

Изисквания за длъжността: висше образование по психология, опит по специалността, компютърни умения, умения за работа в екип

Основни задължения: да дава компетентна психологическа консултация по поставени от потребителите въпроси относно проблемите в семейството, породени от увреждането; да консултира (вкл. и в лични срещи и разговори) семейството и близките приятели на потребителите за решаване на възникнал или евентуален проблем; периодично да провежда разговори с потребителите и членовете на техните семейства за откриване и предотвратяване на потенциални проблеми; активно да консултира и съдейства на потребителите и членовете на техните семейства за предприемане на конкретни действия за повишаване на самостоятелността и независимостта им вкл. чрез заетост, образование и др.; в определени от работодателя часове да е на разположение по скайп и по телефон на всички потребители за даване на консултации по текущо възникнали въпроси и затруднения; да публикува на сайта отговори на често срещани въпроси и проблеми; да планира и отчита работата си със всеки потребител по указания от работодателя начин.

Условия: 12 месеца, 4 часа дневно, договор

Необходими документи: автобиография, мотивационно писмо, концепция за предоставяне на консултациите.

Срок за подаване на документи за позицията: до 24 февруари 2011 год. по електронна поща: horizontifoundation@gmail.com
Повече информация за проекта: horizonti.bg

Конкурс за консултанти по мобилност и ориентиране по проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

Във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, фондация “Хоризонти” обявява конкурс по документи и събеседване за двама консултанти по мобилност и ориентиране – 2

Изисквания за длъжността: висше образование в областта на социално ориентирани специалности, специалност „Педагогика за зрително затруднените деца” и др., опит по специалността, компютърни умения, умения за работа в екип.

Основни отговорности: Обучение на потребители да боравят с различни техники с бял бастун - в открити и затворени пространства, в градски транспорт; Обучение на потребители на избрани от тях маршрути с определена начална и крайна точки; Обучение и съдействие на потребителите при посещения на важни за тях публични места; Наименоване и нанасяне чрез специална програма на мобилен телефон на важни точки от разучаваните с потребителите маршрут; качване на пълните маршрути на сайт, по посочен от работодателя начин, за да могат тези маршрути да се ползват и от други потребители; Онагледяване на разучаваните маршрути и публични места чрез релефни карти;

Условия: 12 месеца, договор

Срок за подаване на документи за позицията: до 15 февруари 2011 год.

Документите се подават по електронна поща: horizontifoundation@gmail.com
Повече информация за проекта можете да намерите на адрес: www.horizonti.bg

Готов е януарския брой на аудиобюлетина по проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания"

Untitled-2_0.jpg

Здравейте приятели,

Излезе първия брой на аудиобюлетина изготвен по проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. С него продължава петгодишната традиция на фондация "Хоризонти" да издава аудиосписание "Хоризонти", чрез което незрящите могат да получат разнообразна информация в интересуващите ги области.
Съдържанието на аудиобюлетина можете да чуете като кликнете на следния линк:http://audio.horizonti.bg/audiospisanie.htm

Приятно слушане!

Екип на проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания"

Пресконференция по Проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

На 31 януари 2011 г., от 13:00 ч. до 14:00 ч., в зала „Пресклуб” на БТА с адрес: бул. „Цариградско шосе” No 49, фондация „Хоризонти” ще проведе пресконференция по проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания” с Договор BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. На пресконференцията ще бъде представена подробна информация за проекта – за неговите цели, основни дейности и лицата, които имат право да ползват социални услуги, които ще се предлагат. Поканени са да присъстват всички, които се интересуват от предоставяните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Информационна среща по проект "Специализирани социални услуги"

Untitled-2.jpg

На 28.01.2011 год., от 10:30 до 13:30 ч., в залата на книжарница „Верен”, намираща се на пл.” Славейков” No 1 Б, гр. София, фондация „Хоризонти” в партньорство с Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” ще проведе първа информационна среща по проект „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ”, Договор BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. На срещата ще бъде представена подробна информация за проекта - цели, основните дейности и лицата, които имат право да ползват специализираните социални услуги, които ще се предлагат. На срещата са поканени да присъстват представители на институции, и неправителствени организации, ангажирани с проблемите на хората с увреждания, лица от целевата група, медии, както и всеки, който се интересува от проблемите на хората със зрителни увреждания.

Конкурс за социални асистенти/домашни помощници по проект Соц.асистенти и дом.помощници в помощ на лица със зрителни увреждания

Untitled-2_1.jpg

Във връзка с изпълнението на проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.07-0276-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, фондация “Хоризонти” обявява конкурс по документи и събеседване за следните длъжности:

1. Социални асистенти – 10

Изисквания за длъжността: физически и психически здрави, умения за работа с хора.

Основни задължения: подпомагат хора със зрителни увреждания в организиране и осъществяване на ежедневна дейност, включително помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; съдействат за ефективната социална интеграция на потребителя, грижат се за здравето и безопасността на потребителя.

Документи: автобиография, мотивационно писмо, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, документ за преминат курс за социален асистент/домашен помощник (ако има).

Условия: 8/4 часов работен ден, 12 месеца, трудов договор

2. Домашни помощници - 10

Изисквания за длъжността: физически и психически здрави, умения за работа с хора

Основни задължения: подпомагат хора със зрителни увреждания в извършване на ежедневни дейности – доставяне или приготвяне на храна, пазаруване, хигиенизиране на жилищни помещения, помощ при поддържане на лична хигиена и др.

Документи: автобиография, мотивационно писмо, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, документ за преминат курс за домашен помощник (ако има)

Условия: 8/4 часов работен ден, 12 месеца, трудов договор

Срок за подаване на документи: до 04 февруари 2011 год.

Документите се подават на адрес: гр. София, кв. „Студентски град”, бл.55 Г, ет.6 (читалня) 9:00 ч. до 17:30 ч.

Повече информация за проекта на адрес: www.horizonti.bg или на телефон: 962 55 25

Приемат се заявления за услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник"

Untitled-2_0.jpg

Фондация „Хоризонти” обявява, че започна приемането на заявления за предоставяне на социални услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” във връзка с изпълнението на проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.07-0276-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз
Могат да кандидатстват лица със трайни зрителни увреждания, които имат нужда от помощ в ежедневието си. Заявления за предоставяне на услугите се приемат във фондация „Хоризонти” всеки ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. Необходими документи при кандидатстване – копие на ЕР ТЕЛК, лична карта, документ за доход (пенсия, трудов доход, стипендия /ако са студенти/.
Повече информация за услугите и за проекта на адрес: www.horizonti.bg или на телефон: 962–55-25.

Започна приемането на заявления по Проект "Специализирани социални услуги за хора със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

Фондация „Хоризонти” обявява, че започна приемането на заявления за предоставяне на социални услуги във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Могат да кандидатстват лица със зрителни увреждания, които биха желали да получават безплатно следните услуги – помощ за мобилност и ориентиране, юридически консултации, психологически консултации, семейно консултиране, групови посещения на културни събития, туристически обекти и др., консултации при използване на компютри и специализирани програми за незрящи.
Заявления за предоставяне на услугите се приемат във фондация „Хоризонти” всеки ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. Необходими документи при кандидатстване – копие на ЕР ТЕЛК и лична карта. Повече информация за услугите и за проекта на адрес: www.horizonti.bg или на телефон: 962–55-25.
Проектът се изпълнява в партньорство с Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928”.

Конкурс за обучител и консултант по проект Соц.асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания

Untitled-2.jpg

Във връзка с изпълнението на проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.07-0276-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, фондация “Хоризонти” обявява конкурс по документи и събеседване за следните длъжности:

Консултант - 1

Изисквания за длъжността: висше образование по някоя от следните специалности - Педагогика на зрително затруднените лица, Социална работа, Специална педагогика, Психология и др., опит по специалността, компютърни умения, умения за работа в екип

Основни задължения: консултиране на социални асистенти и домашни помощници при изпълнение на задълженията им, посещение на потребителите, осъществява връзка с различни организации за разрешаване на възникнали проблеми.

Условия: заетост 13 месеца, договор

Обучител - 1

Изисквания за длъжността: висше хуманитарно образование, професионален опит при обучение на хора с увреждания

Основни задължения: изготвяне на обучителна програма и материали за социални асистенти и домашни помощници на зрително затруднени лица, провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на социалните асистенти.

Документи: автобиография в европейски формат, мотивационно писмо, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, документи, доказващи опит по специалността, препоръки (желателно).

Условия: 240 часа, граждански договор

Срок за подаване на документи: до 25 януари 2011 год.

Документите се подават по електронна поща: horizontifoundation@gmail.com или на адрес: гр. София, кв. „Студентски град”, бл.55 Г, ет.6 (читалня) от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Повече информация за проекта: www.horizonti.bg или на телефон:962-55-25

Конкурс за обучител и супервайзор по проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

Във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, фондация “Хоризонти” обявява конкурс по документи и събеседване за следните длъжности:

1. Обучител - 1

Изисквания за длъжността: висше хуманитарно образование, професионален опит при обучение на хора с увреждания

Основни задължения: разработване на обучителни материали, провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на екипа по проекта.

Документи: автобиография в европейски формат, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, документи, доказващи професионален опит, препоръки (желателно).

Условия: 240 часа, граждански договор

2. Супервайзор – 1

Изисквания за длъжността: висше образование в областта на Социална работа, Специална педагогика, Психология и др., опит по специалността, компютърни умения, умения за работа в екип

Основни задължения: извършва пряк контрол върху предлаганите социални услуги, съдейства на екипа при изготвяне на всички документи, свързани с предоставяне на социалните услуги, участва в комисиите по подбор на служители, подбор и оценяване потребностите на потребителите на услугата, извършва текущо проучване на качеството на предлаганите услуги, удовлетвореността на потребителите, дава възможни насоки за подобряване на организацията на работа и др.

Документи: автобиография в европейски формат, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, документи, доказващи професионален опит, препоръки (желателно).

Условия: 13 месеца, трудов договор

Срок за подаване на документи за двете позиции: до 25 януари 2011 год.

Документите се подават по електронна поща: horizontifoundation@gmail.com или на адрес: гр. София, кв. „Студентски град”, бл.55 Г, ет.6 (читалня) от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Тел. за допълнителна информация: 962 55 25 или на адрес: www.horizonti.bg

Проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания

Untitled-2.jpg

От 03.01. 2011 год. фондация „Хоризонти” започна изпълнението на проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания” съгласно Договор No BG051PO001-5.2.07-0276-C-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 14 месеца и е на обща стойност 157 357, 80 лв. Общата цел на проекта е да се повишат възможностите за социално включване и независим живот на хора със зрителни увреждания в гр. София чрез предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”. Специфичните цели на проекта са: помощ и съдействие в процеса на активно включване на пазара на труда на хора със зрителни увреждания; асистиране в процеса на обучението, квалификацията, развитието и самообразованието на зрително затруднени млади хора и студенти; асистиране при реализиране на социални контакти и контакти с публични институции, както и при организиране на свободното време и ежедневните битови дейности на зрително затруднени лица. Целевата група по проекта е 40 лица със зрителни увреждания на територията на гр. София, и включва младежи и студенти, работещи и активно търсещи работа до 40 год., и възрастни, самотно живеещи хора със зрителни увреждания, семейства, в които има повече от един човек със зрително увреждане.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация “Хоризонти” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.”

Учредена е мрежа за сътрудничество между организации за хора с увреждания

Европейски социален фонд - лого

ФОНДАЦИЯ ХОРИЗОНТИ
ПРОЕКТ
ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА НПО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Административен капацитет.

В съответствие с предвидените дейности по проекта „Подкрепа за развитие на НПО на хората с увреждания в България” на 24 юни 2008 г. в гр. София се състоя конференция За учредяване на мрежа за сътрудничество между организации, работещи в сферата на хората с увреждания.
На учредителната конференция се събраха 40 души, представители на различни организации на и за хора с увреждания, повечето от които бяха участници от кръглите маси, проведени в края на месец май и началото на месец юни 2008 г.
Конференцията се проведе ефективно и ползотворно, като се обсъдиха и приеха правилата за функциониране на мрежата, предложиха се и се дискутираха наименование и лого на мрежата и се подписа учредителният протокол.
Учредители на мрежата са 14 организации от столицата и от страната и четири независими физически лица, заинтересовани от проблемите на хората с увреждания.
Участниците единодушно харесаха и приеха спонтанно възникналото наименование на мрежата „Мрежа за организирана гражданска активност - МОГА”.
Надяваме се, че за напред новото свободно обединение ще може и ще знае как да работи ефективно по проблемите на хората с увреждания в нашата страна.
Всякаква информация за „Мрежата за организирана гражданска активност - МОГА” ще имате възможност да получавате от нейния интернет сайт, който ще бъде създаден скоро.