Правни консултации

Въпроси и отговори / Личен асистент на болен, без ТЕЛК

ВЪПРОС: Какви са изискванията за личен асистент или дoмашна помощница на лежащо болен възрастен човек, който няма документ от ТЕЛК? Има ли право на някаква помощ изобщо?
ОТГОВОР: Лицето няма право на услугата “Личен асистент”, когато не притежава ЕР на ТЕЛК. С решение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане се допуска предоставяне на услугата по изключение, когато лицето няма определена чужда помощ в решението, но самообслужването му е невъзможно. В дейността “Социален асистент” има възможност за обслужване на тежко болни самотни хора със затруднено самообслужване, удостоверено с протокол на ЛКК за представяне пред ТЕЛК.

Въпроси и отговори / Издаване на стикер за автомобил

ВЪПРОС: Инвалид съм 72% и имам автомобил на мое име. Къде може да ми бъде издаден стикер, карта или някакъв друг вид знак за инвалид, който да поставя на колата си за да ползвам определените за инвалиди места за паркиране в страната?
ОТГОВОР: Вие можете да подадете документи в Столична дирекция “Социални дейности”, бюра за социални услуги по райони. Нормативно необходимите документи /копия/ за стартиране на услугата са:заявление по образец, декларация, лична карта, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Въпроси и отговори / Удостоверение от дневен център за деца

ВЪПРОС: Може ли в Дневен център за деца и младежи с увреждания да се дава удостоверение за завършена форма на обучение, тъй като децата там се обучават от възпитатели по корекционно-възпитателна програма?
ОТГОВОР: При завършване на всякакъв вид обучение е практика да се издава удостоверение /сертификат/ за завършено такова. Удостоверението се издава от организацията извършила обучението.

Въпроси и отговори / Такса в специализирана институция

ВЪПРОС: Следва ли да заплаща такса в размер на действителните разходи лице, настанено в специализирана институция, което е предоставило за съхранение в каса лични парични средства съгласно чл.40д ал.3 от ППЗСП, чийто размер надвишава 500 лв.
ОТГОВОР: В Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет е посочено, че такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция, заплащат лицата, които имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв. (без да се уточнява как се съхраняват тези средства).

Въпроси и отговори / Спонсорство от физическо лице

ВЪПРОС: Какво губи инвалида при ползване на спонсорство от физическо лице?
ОТГОВОР: Нищо не губи.

Въпроси и отговори / Такса за деца, настанени в дневен център

ВЪПРОС: Децата с увреждания, които са настанени в Дневен център трябва ли да заплащат такса, при условие, че имат служебна бележка от Пенсионно осигуряване за получаване на пенсия за увреждането
ОТГОВОР: Съгласно чл.3 ал.1 на Тарифата за социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет „ Таксите за социалните услуги се заплащат от лицата, които ги ползват, с изключение на децата под 16 години”.

Въпроси и отговори / Интеграционна добавка по чл.43

ВЪПРОС: 19 годишен съм, имам 72% трайни увреждания и съм приет за студент. Имат ли право родителите ми да получават семейни помощи за мен по Закона за семейни помощи за деца и помощи по чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Искам да отбележа, че останалите добавки и привилегии за хората с увреждания ми се изплащат лично.
ОТГОВОР: За съжаление нямате право на интеграционна добавка по чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания. В текста на този член изрично е разписано, че право на месечна добавка имат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Видно е, че сте завършили средното си образование, но имате право на други облекчения, предвидени в Закона за висшето образование в чл. 68, ал. 3, т. 2, отнасящ се до облекчени условия на прием на студенти с трайни увреждания и в чл. 70, ал. 2, в който студентите с трайни увреждания имат право на специални облекчения, регламентирани в правилниците на висшето училище. Друго облекчение за Вас е предвидено, ако ползвате студентско общежитие в Наредбата за ползване на студентските общежития и столове- заплащате процент от размера на месечния наем. Заплащате и процент от дължимия семестриален депозит. В чл. 13а, ал. 2, т. 5 студенти с увреждания със 71 на сто и повече намалена работоспособност и военноинвалиди се настаняват без класиране в студентските общежития.

Въпроси и отговори / Документ за удръжки от пенсия

Въпрос: Може ли ТП на НОИ да издаде документ за направените удръжки от пенсията на лицето и по коя цена от Тарифата същият следва да бъде заплатен?

Отговор: Няма пречка ТП на НОИ да издаде искания документ. В този случай се ползва утвърдения от Управителя на НОИ образец УП–8А. Удостоверението следва да се заплати по цената от т. 13д от Тарифата.

Въпроси и отговори / Заверено копие на ТЕЛК

Въпрос: ТП на НОИ следва ли да предоставя заверено копие на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК при наличието на изрично искане от лицето?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, всеки пациент има право на ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение. Във всички екземпляри на Експертните решения ТЕЛК вписва пълна и точна диагноза на лицата с намалена работоспособност.
Заверено копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК може да бъде предоставяно на лицата от поделенията на НОИ срещу заплащане съгласно цената по т. 13б на Тарифата.

Въпроси и отговори / Наследствена пенсия на чуждестранен студент

Въпрос: Постъпило е заявление за възстановяване на наследствена пенсия от лице, което е студент. В заявлението са посочени българските имена на лицето и данни от българска лична карта. В документа, издаден от Катедра “Чуждестранни студенти” към съответното висше учебно заведение, е записано, че лицето е с двойно гражданство и кандидатсва като чуждестранен студент. Затова в този документ са вписани две чуждестранни имена.
Следва ли наследствената пенсия да бъде изплащана по така представения документ, ако в уверението е записано, че лицето е в подготвителен курс за изучаване на български език като чуждестранен студент?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 1, т. 2 от НПОС, лицата, които учат след навършване на 18-годишна възраст независимо от формата и степента на обучението им, приети и записани във висшите училища, създадени по реда на Закона за висшето образование, са учащи по смисъла на чл. 82, ал. 1 от КСО.
Когато лицето учи в подготвителен курс за изучаване на български език във висше училище, създадено по реда на ЗВО, записано е като студент и има факултетен номер, считаме, че има статут на учащ по смисъла на чл. 82, ал. 1 от КСО и съответно право да се възстанови наследствената му пенсия.

Въпроси и отговори / Образец документ за учащ

Въпрос: В ТП на НОИ постъпват искания от средните училища за предоставяне на образец документ за учащ.
Има ли утвърдена бланка на уверение за средните училища със задължителните реквизити, които да се съдържат в нея, и ако има такава – с кой нормативен акт е регламентирана?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 1, т. 1 от НПОС деца, които учат след навършване на 18-годишна възраст по смисъла на чл. 82, ал. 1 от КСО са тези, които продължават образованието в училищата, създадени по реда на Закона за народната просвета, независимо от степента и формата на обучение. Те удостоверяват това обстоятелство в началото на всяка учебна година с документ от съответното учебно заведение. В Закона за народната просвета, както и в Правилника за неговото приложение няма образец на документ, който да доказва качеството на учащ на лицата. В писмо на ГД “Пенсии” изх. № 91-01-101 от 13.04.2001 г., в т. І-3, буква “а” подробно са записани необходимите реквизити, които задължително трябва да съдържа документа.
ТП на НОИ няма задължение да изготвя такъв примерен формуляр и да го предоставя на учебните заведения.

Въпроси и отговори / Наследствена пенсия на учащ

Въпрос: Студентка в последен пети курс във висше учебно заведение получава наследствена пенсия. Съгласно заповед на ректора № 867/01.06.2004 г. лицето прекъсва обучението си по семейни причини от годишна изпитна сесия на учебната 2003/2004 г., която по данни на учебното заведение е от 17. 05. 2004 г. до 22 .05.2004 г.
На основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от КСО с разпореждане на длъжностното лице по пенсионното осигуряване наследствената пенсия е прекратена, считано от 17.05.2004 г.
По-късно лицето подава заявление за възобновяване изплащането на наследствената пенсия, към което представя заповед на ректора под № С 1089/14.06.2005 г. за прекъсване поради раждане и отглеждане на малко дете.
Следва ли да се възобнови наследствената пенсия и от коя дата?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за учащи се считат лицата, които са прекъснали обучението си поради тежко и продължително заболяване, както и поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете до навършване на 3-годишна възраст, но общо за не повече от 2 години.
Наследствената пенсия на лицето следва да бъде възстановена от датата на раждане на детето. Този факт се удостоверява с представяне на акт за раждане.

Въпроси и отговори / Погасяване на задължение от пенсия

Въпрос: За пенсионер има постановено разпореждане за възстановяване на задължение от надвзета пенсия и друго разпореждане, по което се следва доплащане по пенсията за определен период. Лицето се явява в срока за доброволно погасяване на задължението в ТП на НОИ и изразява писмено желание от следващата се за изплащане набрана сума от пенсия да погаси част от дълга (или целия).
Следва ли да се изпълни искането на лицето?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 2 от НПОС целият дълг или част от него по надвзета пенсия може да се погаси от набраната сума от пенсии за минали месеци, ако има писмено заявление от лицето (изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 127 от 02. 06. 2006 г. и писмо на ГД “Пенсии” № 91-01-137 от 22.06.2006 г.).

Въпроси и отговори / Възстановяване на дължими суми от пенсия от наследници

Въпрос: Пенсионер има образуван дълг /главница и лихва/, който е погасявал чрез удръжки от получавана пенсия. Длъжникът умира, без да е възстановил цялата дължима сума. Постановено е разпореждане срещу законните наследници, в което е посочен остатък от задължението по данните от ЕПК. Съгласно чл. 113 КСО вземанията на НОИ за неправомерно извършени разходи се събират с лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 20 пункта. Разпореждането е получено от наследниците и след изтичане на 14-дневния срок за обжалване е предадено за събиране на дълга чрез съдебен изпълнител.
Как да се избегнат различията между сумата, представляваща остатък за погасяване от посочената в разпореждането на длъжностното лице по пенсионната осигуряване и размерът на непогасената част от дълга, съгласно справката на отдел “Финансово- стопанска дейност”?

Отговор: При изготвяне на разпореждане за възстановяване от наследниците на неправилно получени суми за пенсии от починал пенсионер, на основание чл. 98, ал. 2 от КСО и чл. 60, ал. 1 от Закона за наследството, да се имат предвид указанията на ГД “Пенсии”, дадени с писмо № 91-01-221/23.08.2002 г.
В мотивите на разпореждането задължително се вписват: номерът и датата на разпореждането по чл. 98, ал. 2 от КСО за задължението, насочено към наследодателя; размерът на дължимата сума /главница, лихва, както и датата, до която е начислена същата/; трите имена на починалия пенсионер; дата на смъртта и номер на акта за смърт; произход на дълга; име, адрес и ЕГН на наследниците; погасената от наследодателя сума по задължението (главница и лихва).
Освен тези данни в разпореждането е необходимо да бъдат вписани лицата, към които е насочено задължението, размерът на дължимата от тях сума (в т.ч. главница и лихва, преизчислена към датата на постановяване на това разпореждане, като тя изрично се изписва). Тъй като лихвата е определена към по-късна нова дата, тя е в по-голям размер от този, посочен в първото разпореждане по чл. 98, ал. 2 от КСО на длъжностното лице по пенсионното осигуряване. За да се избегне това различие в размера на лихвата, е необходимо в разпореждането за възстановяване от наследниците на неправилно получени суми от починал пенсионер, да се вписва и текст, че за времето до окончателното погасяване на задължението на основание чл. 116, ал. 3 от КСО се дължи лихва.
Едновременно с разпореждането, на длъжниците се изпраща и покана за доброволно погасяване на дълга.

Въпроси и отговори / Получаване на пенсия чрез пълномощник

ВЪПРОС: Лице получава лична пенсия по банкова сметка в Република България и живее в чужбина. Пенсията се получава от сина на пенсионера с представяне на нотариално заверено пълномощно и български документ за самоличност – лична карта на пенсионера. При смърт на упълномощителя и проявена недобросъвестност от страна на упълномощеното лице, се явява задължение от надвзета пенсия.
Не следва ли да се въведе законово защитен механизъм в тези случаи, като упълномощеното лице попълва периодично декларация-живот или се въведе изискване на задължителен текст в пълномощните, че упълномощеният в 3-дневен срок е задължен да съобщава всички обстоятелства, свързани с упълномощителя?

ОТГОВОР: С влизането в сила на КСО от 01.01.2000 г. отпадна изискването всяка година до края на м. януари пенсионерите да потвърждават желанието си за превод на пенсията на влог в банковите клонове. В нормативните разпоредби, касаещи изплащането на пенсия чрез банков клон, няма текст, който да задължава този кръг лица да подават каквато и да е декларация.
Пълномощното представлява волеизявление на упълномощителя и няма законова разпоредба, с която да се задължи упълномощеният да съобщава обстоятелства, свързани с упълномощителя.
При неправомерно получаване на пенсия, изплащана чрез банков клон от упълномощено лице, длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване, следва да постанови разпореждане на основание чл. 98, ал. 2 от КСО за събиране на надвзета пенсия от упълномощеното лице.

Въпроси и отговори / Погасителен план и грешна дата

Въпрос: Пенсионер има отпусната пенсия във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО (когат лицата са навършили изискуемата по кодекса възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване правото на пенсия). Постановено е разпореждане, с което е утвърден план за разсрочване на дължимата сума. При съставяне на погасителния план е допусната грешка в крайния срок, като вместо 19.02.2009 г. е посочено 31.01.2009 г.
Следва ли лицето отново да се яви в ТП на НОИ за попълване на нова декларация, съставяне и подписване на нов погасителен план или може да се извърши служебно?

Отговор: Когато е допусната техническа грешка при съставяне на погасителния план /независимо дали се касае за грешка при определяне дължима сума за погасяване на осигурителни вноски, сума на месечната удръжка или в крайния срок на погасяване на вноската/, лицето следва писмено да се уведоми и покани да подпише нов погасителен план. В случай, че в 7-дневния срок от получаване на поканата пенсионерът не се яви, длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване постановява разпореждане, с което утвърждава новия погасителен план.
Тъй като с разпореждането само се утвърждава погасителния план, при съставяне на нов погасителен план не е необходимо да се вписва текст, че се отменя действието на стария погасителен план.

Въпроси и отговори / Пенсии

Въпрос: На лице е отпусната пенсия във връзка с разпоредбата на § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО (когат лицата са навършили изискуемата по кодекса възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване правото на пенсия), считано от 20.02.2006 г. – датата на утвърждаване на погасителния план. Месечният размер на удръжката за погасяване на осигурителни вноски е 13,08 лв. От набраната сума за периода от 20.02.2006 г. до 31.03.2006 г. са удържани 17,28 лв., които представляват удръжка за месец февруари в размер на 4,20 лв. и 13,08 лв. за месец март 2006 г. Лицето е починало на 27.02.2006 г. и на основание чл. 96, ал. 2 от КСО пенсията е прекратена, считано от 28.02.2006 г. Като наследствена маса за същия период е изплатена частта от пенсията, останала след приспадане на удръжката.
При изготвяне на служебна справка за направените удръжки за погасяване на разсрочени осигурителни вноски за осигурителен стаж на основание § 9, ал. 4, т. 2 ПЗР на КСО, какъв период и размер на удръжката следва да се посочи, при положение, че такава е направена и преведена по сметка на ТД на НАП и за месец март 2006 г.?

Отговор: В този случай сектор “Изплащане на пенсии” изготвя служебна справка, съгласно дадените указания в писмо на ГД “Пенсии” № 91-01-6 от 10.01.2006 г. В справката следва да се посочи удържаната сума за осигурителни вноски само за периода 20.02. – 28.02.2006г. в размер на 4,20 лв. Преведената удръжка по § 9, ал. 4, т. 2 от ПЗР на КСО по сметка на ТД на НАП за месец март 2006г. не се изисква за възстановяване, тъй като събраните от ТД на НАП осигурителни вноски (каквато е и удръжката по § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО) постъпват в НОИ и тяхното основно предназначание е изплащането на пенсиите.

Въпроси и отговори / Пенсия и недостиг на осигурителни вноски

ВЪПРОС: Лице получава наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 114,14 лв. От 10.04.2006 г. се отпуска лична пенсия за осигурителен стаж и възраст във връзка с разпоредбата на § 9, ал. 3 ПЗР на КСО (когат лицата са навършили изискуемата по кодекса възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване правото на пенсия) в минимален размер, съгласно чл. 70, ал. 7 от КСО, както и добавка по чл. 84 от КСО. От същата дата се спира наследствената пенсия. Общият размер на личната пенсия и добавката по чл. 84 от КСО е 118,10 лв. След удържане на дължимата сума за погасяване на осигурителни вноски в размер на 10,88 лв. съгласно утвърдения погасителен план за разсрочено плащане, остава за изплащане месечна сума в размер на 107,22 лв. До определяне на действителния размер на личната пенсия за ОСВ, лицето ще получава пенсия след удържката по § 9, ал. 3 ПЗР на КСО, в по-малък размер от изплащания.
За периода от 10.04.2006 г. до 31.05.2006 г. не са правени удръжки по § 9, ал. 4, т. 2 от ПЗР на КСО, тъй като набраната сума от пенсии не може да покрие удръжките за осигурителни вноски. Промяната по пенсията е подадена в ГД “ИС” с промените по пенсиите за месец юни 2006 г. и от тогава започва удържане на месечните вноски.
По какъв начин да се процедира, за да бъдат направени удръжките за периода 10.04.2006 г. – 31.05.2006 г.?

ОТГОВОР: В тези случаи пенсията се спира от изплащане в “Корекционна ведомост”, за да се удържат осигурителните вноски по § 9, ал. 4, т. 2 от ПЗР на КСО за периода от 10.04.2006 г. до 30.06.2006 г. Остатъкът от сумата следва да се преведе на лицето с пенсионен запис.

Въпроси и отговори / Уведомителни писма при запор

ВЪПРОС: При налагане на запор до кого и какви уведомителни писма трябва да се пишат?

ОТГОВОР: При налагане на запор върху пенсията на пенсионер, както и при всяка промяна, свързана с неговият размер, с уведомително писмо следва да бъдат информирани лицето и съответния запороналожител. В писмото трябва да се посочи и датата, от която се извършва промяната в размера на удръжката.

Въпроси и отговори / Вдигане на запор върху пенсия

ВЪПРОС: Кога се вдига наложен от съдебен изпълнител запор върху пенсията на лицето – когато се удържи посочената в запорното писмо сума или когато се получи писмо от съдебен изпълнител за вдигането на удръжката?

ОТГОВОР: И в двата случая се вдига наложената удръжка: в първия – поради пълното погасяване на задължението, посочено в запорното писмо и във втория – поради писменото нареждане на съдебния изпълнител, независимо, че посоченият в електронната пенсионна картотека (ЕПК) краен срок за погасяване на задължението не е настъпил.

Въпроси и отговори / Лихва върху удръжки от пенсия

ВЪПРОС: В някои случаи в писмата от съдебен изпълнител е записано, че върху дължимата сума следва да се начисли лихва.
Трябва ли длъжностните лица в ТП на НОИ да изчисляват тази лихва?

ОТГОВОР: Длъжностните лица в ТП на НОИ не следва да изчисляват лихва върху суми за удръжки, които са представени от съдебен изпълнител. В тези случаи удръжката се налага, като съдебният изпълнител се уведомява, че размерът на дължимата лихва не може да бъде определен от длъжностно лице в ТП на НОИ. В уведомлението се посочва датата, от която започва удържането, както и крайната дата за погасяване на главницата. Два месеца преди изтичане срока на последната удръжка (по данни от опис обр. 5), се уведомява съдебния изпълнител, както и се уточнява дали ще продължава удържането от пенсията на длъжника.

Въпроси и отговори / Запор върху пенсията

ВЪПРОС: Следва ли да се налага запор върху пенсията на пенсионер, когато сумата, посочена в писмото на съдебен изпълнител, не е в български лева?

ОТГОВОР: Тъй като отпускането и изплащането на пенсиите в Република България се извършва в лева, удръжките, които се правят от пенсиите, също следва да са в български лева. В случаите, когато в писмото на съдебен изпълнител сумата за удържане от пенсията е посочена във валута, същото се връща на съответния запороналожител, който от своя страна трябва да я определи в български лева и да изпрати до съответното ТП на НОИ ново писмо.

Въпроси и отговори / Постъпване на документи в НОИ

ВЪПРОС: В ТП на НОИ постъпват документи (експертно решение от ТЕЛК, обр. УП-3, трудови книжки и др.) чрез Български пощи без приложено заявление от лицето за конкретно искане. Документите задължително се завеждат във входящия дневник.
Следва ли същите да се върнат с придружително писмо на лицето в което се уведомява, че трябва да ги подаде със заявление (каквато е практиката на някои РУСО) или трябва да се приложи процедурата на чл. 1, ал. 5 от НПОС като лицето се уведоми, че следва да представи (лично или по пощата) заявление. Тъй като документите веднъж вече са заведени има ли основание за повторното им завеждане заедно със заявлението и може ли да се ползва за дата първото представяне на същите?

ОТГОВОР: При постъпване на документи по пощата, без заявление, е необходимо същите да бъдат заведени с входящ номер и след това да се приложи процедурата на чл. 1, ал. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, като лицето бъде уведомено за необходимостта от подаване на заявление.
Отпускането, изменението, преизчислението на пенсиите и добавките в тези случаи се извършва след постъпване на заявлението, като датата на първоначалното завеждане на документите се приема за дата на заявлението от лицето и към нея се следят сроковете по КСО.
Ако лицето не се яви в срока по чл 1, ал. 5 от НПОС да подаде заявление, документите му се връщат с придружително писмо.

Въпроси и отговори / Заявление за спиране на пенсията

ВЪПРОС: Как следва да се процедира в случай на подадено заявление от лице за спиране на пенсията на основание чл. 95, т. 1 от КСО- по искане на лицето, ако в заявлението не е посочена изрична дата на спирането, а за месеца, през който е подадено заявлението същият е получил пенсията си?

ОТГОВОР: Съгласно чл. 11 от НПОС спирането на пенсията по чл. 95, т. 1 от КСО се извършва от датата на заявлението или от друга дата, ако има посочена такава. За да се избегнат случаи на надвзета пенсия, преди постановяването на разпореждането на длъжностното лице по пенсионното осигуряване следва да се извърши проверка в отдел/сектор “Изплащане на пенсии” дали пенсията е получена (преведена по банков път) от лицето за месеца, през който е подадено заявлението (ако този месец е изтекъл и за следващ месец).
В случай, че пенсията е получена от лицето (преведена по банков път), спирането следва да се извърши от първо число на месеца, следващ последния месец, за който е изплатена (преведена).

Въпроси и отговори / Наследствена пенсия - дата

ВЪПРОС: Подадено е заявление на 26.01.2006 г. за отпускане на наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване от починал родител и социална пенсия за инвалидност въз основа на настъпила нетрудоспособност до 18 годишна възраст. Лицето е родено на 24.01.1968 г. и представя експертно решение № 1932/22.12.2005 г. с определена намалена работоспособност 74 на сто. Молбата за освидетелстване е подадена в РКМЕ на 18.08.2004 г. Определена е дата на инвалидизиране 24.01.1968 г. – рождена дата.
Съгласно чл. 94, ал. 2 от КСО социалната пенсия за инвалидност следва да се отпусне от датата на подаване на документите за освидетелстване – 18.08.2004 г. (спазен е едномесечен срок за подаване на заявление от влизане в сила на експертното решение).
От коя дата следва да се отпусне наследствената пенсия при условие, че наследодателят е починал на 30.06.2004 г.? Приложим ли е чл. 94, ал. 2 от КСО за отпускане наследствени пенсии въз основа на загубена работоспособност?

ОТГОВОР: Разпоредбата на чл. 94, ал. 2 КСО е неприложима за исканата наследствена пенсия, въз основа на настъпила нетрудоспособност (чл.82, ал. 1 от КСО). Цитираната разпоредба касае отпускане на пенсия за инвалидност, а пенсията на наследник отпусната въз основа на лична нетрудоспособност, се определя според вида на пенсията на наследодателя и може да бъде и пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Наследствената пенсия се отпуска от датата на придобиване на правото, ако документите са подадени в 6-месечен срок от тази дата, или от датата на заявлението, ако този 6-месечен срок е изтекъл.
В конкретния случай наследствената пенсия следва да се отпусне от датата на заявлението, тъй като искането е направено след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, т. е. от 26.01.2006 г.

Въпроси и отговори / Добавки към пенсия

ВЪПРОС: От 01.07.1999 г. на преживял съпруг/а, е отпусната добавка по чл. 50а от отм. ЗП (приравнена от 01.01.2000 г. на чл. 84 от КСО) в размер на 20 на сто от сбора на получаваните лична земеделска пенсия за старост и 50 на сто от наследствена военно-инвалидна пенсия от починал по време на наборна военна служба син.
Следва ли при преизчисляване по реда на § 7 от ПЗР на КСО, считано от 01.01.2000 г., размерът на добавката да се определи като наследствената военно-инвалидна пенсия и се вземе в пълен размер (100 на сто), а не 50 на сто от размера?

ОТГОВОР: Не следва. Добавката е отпусната по условията на отм. ЗП от сбора от пенсиите на починалия съпруг в следващите се размери съгласно действащите разпоредби на този закон.
На основание разпоредбата на чл. 84, ал. 1 от КСО, пенсионерът има право на добавка в размер 20 на сто от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг (съпруга).
Разпоредбата на чл. 101, ал. 7 (предишна ал. 6) от КСО, касае размера на наследствена пенсия, отпусната по чл. 82, ал. 4 от КСО на родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба.

Въпроси и отговори / Наследствена пенсия и осигурителен стаж

ВЪПРОС: Следва ли на лице, получаващо наследствена пенсия, да му бъде издадено удостоверение за недостигащ осигурителен стаж по “Националната програма помощ за пенсиониране”, ако със заявление е поискало спиране на наследствената пенсия? Впоследствие по повод заявление за възобновяване на пенсията, от коя дата следва да бъде възобновена същата?

ОТГОВОР: Цел на Националната програма “Помощ за пенсиониране” е осигуряване на заетост и помощ за пенсиониране на безработни лица, нуждаещи се от социална защита, тъй като са останали без средства за издръжка. Обект на програмата са безработните лица, които не получават пенсия на друго основание.
В този смисъл не следва да се издава удостоверение по програмата на лице, което получава наследствена пенсия и е подало заявление за спирането й. Участието в програмата не е основание за спиране на пенсията. По силата на чл. 97, ал. 2 от КСО, ако лицето подаде писмено заявление за възобновяване на наследствената пенсия в 3-годишен срок от спирането й по негово искане, тя би следвало да се възобнови от датата на спирането й, ако не е посочена друга дата. За да не се нарушават условията на програмата по отношение кръга на лицата, за които е предназначена – да са останали без средства за издръжка и да не получават пенсия на друго основание, не следва да се издават удостоверения при спиране на получаваната пенсия.

Въпроси и отговори / Парично обезщетение и пенсия

ВЪПРОС: Лице получава лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, отпусната от 08.04.2002 г., определена пожизнено. По заявление от 28.03.2006 г. ще му бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст от датата на заявлението, тъй като е придобило право на пенсия на 17.11.2003 г.. За периода от 22.11.2004 г. до 22.11.2005 г. е получавал обезщетение за безработица. След уведомяване от наша страна, сектор “Парични обезщетения и безработица” следва да анулира стажа за времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица. Пенсията за ОСВ ще бъде отпусната и спряна на основание чл. 101 от КСО като по-неблагоприятна по размер от пенсията за ИОЗ.
Следва ли да се уведоми сектор “Парични обезщетения и безработица”, относно неправилно полученото обезщетение, след постановяване на разпореждането за отпускане и спиране на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст?

ОТГОВОР: В конкретния случай, след като е уведомен сектор “Парични обезщетения и безработица” да анулира осигурителния стаж за времето, през което лицето неправилно е получило обезщетение за безработица, не е необходимо повторно уведомяване относно неправилно полученото обезщетение.
Следва да имате предвид, че за придобиване право на парично обезщетение за безработица, лицата са задължени да декларират, че не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране и обстоятелството, че са представили всички документи за осигурителен стаж.
При съмнение, предвид представените от лицето документи за общ и/или служебен трудов стаж, и/или осигурителен стаж, длъжностното лице от сектор/отдел “Парични обезщетения и безработица” изисква от отдел/дирекция “Пенсии” документ, удостоверяващ това обстоятелство.

Въпроси и отговори / Приемно семейство на дете - 1 гр. с ЧП

ВЪПРОС: Имат ли право лица от приемно семейство, които се грижат за дете, което е инвалид първа група с чужда помощ, да ползват чл. 9, ал. 6 от КСО – зачитане на осигурителен стаж за полагане на грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които се нуждаят от чужда помощ?

ОТГОВОР: Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 5 от Закона за закрила на детето, съпрузите или лице от приемно семейство не са носители на родителски права и задължения, поради което същите не могат да ползват разпоредбата на чл. 9, ал. 6 от КСО.

Въпроси и отговори / Възстановяване на социална пенсия за инвалидност

ВЪПРОС: Лице е получавало социална пенсия за инвалидност, отпусната по чл. 44 от отм. Закон за пенсиите. С експертно решение на ТЕЛК му е определена трета група инвалидност по отменената Наредба 36 за експертизата на трайната нетрудоспособност и пенсията е прекратена от 1999 г. В последствие през 2002 г. му е определен процент намалена работоспособност 38 на сто и същия не е променян при последващото преосвидетелстване.
След явяване на преосвидетелстване на 10.01.2006 г. (по молба на лицето), му е определена намалена работоспособност 75 на сто. На 01.02.2006 г. подава заявление за възстановяване на социалната пенсия за инвалидност.
Може ли да се приложи разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от КСО и пенсията да се възстанови от датата на молбата в РКМЕ или да се възстанови от датата на заявлението в ТП на НОИ?

ОТГОВОР: Разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от КСО не е приложима при възстановяване на лична пенсия за инвалидност. Текстът е изричен и е приложим само при отпускане на лични пенсии за инвалидност.
Съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 2 от кодекса, пенсията се възстановява от деня на отпадане на основанието за прекратяването й – ако заявлението е подадено в 3-годишен срок от тази дата, или от подаването му – когато срокът е пропуснат.
В конкретния случай, отпадането на основанието за прекратяване на социалната пенсия за инвалидност се явява датата на преосвидетелстване – 10.01.2006 г., от която дата на лицето е определен процент намалена работоспособност даващ право да му се отпусне пенсия по чл. 90 от КСО.
След като е изпълнено условието на чл. 97, ал. 2 от КСО, за подаване на заявление в ТП на НОИ в 3-годишен срок от деня на отпадане на основанието за прекратяване на пенсията, същата следва да се възстанови от тази дата – 10.01.2006 г. (датата на преосвидетелстване).